Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

firmy

Kamil Pásek
Sokolovská 1331/49
70800 Ostrava - Poruba
IČO 73031682

Tel: +420603215739
E-mail: mr@masozravky.com

Web: www.masozravky.com

(dále jen dodavatel.)

S účinností od 1. 1. 2018
 
Základní ustanovení
Dodavatelem se zabývá prodejem převážně rostlinného materiálu a semen (dále jen zboží), a to jak formou přímého prodeje, tak formou zásilkového prodeje (dále jen prodej zboží).
Dodavatel vyhlašuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží.
 
Objednávka, kupní smlouva
Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.masozravky.com. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem nebo písemně na samostatném papíře, kde je nutné uvést: název rostliny, odrůdu, velikost, počet objednaných kusů, cenu, úplnou dodací adresu a telefonní kontakt.

Chcete-li obdržet Vaše objednané zboží později, uveďte také Vámi požadovaný termín dodání (není závazný). Dále uveďte, zda souhlasíte v případě vyprodání konkrétní odrůdy či barvy případně velikosti s adekvátní náhradou či nikoliv. Prosíme také o uvedení telefonního čísla pro případnou konzultaci Vaší objednávky. Věnujte prosím pozornost při vyplňování vaší adresy a její správnosti. Minimální hodnota objednávky je 300,-Kč. Takto učiněná objednávka je závazná.

Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 10 dní od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží, z důvodu vyprodání.
 
Cenové podmínky
Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny na webové adrese: http://www.masozravky.com. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez zvláštního oznámení. V tomto případě vždy platí, že cena je platná ihned od zveřejnění.
 
Dodání a odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje
Dodávky objednaného zboží budou dle provozních možností dodavatele realizovány v co možná nejkratším termínu, maximálně do 30 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, resp. ode dne úhrady kupní ceny zboží, nastane-li tento den později. Do této lhůty se nezapočítávají dny, které pro své klimatické podmínky nedovolují zboží zasílat (zejména listopad – březen). Ve výjimečných případech může být, po domluvě s kupujícím, dodací lhůta delší. Nesouhlasí-li kupující s delší dodací lhůtou, kupní smlouva se ruší. Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy.

Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Způsob dopravy určuje dodavatel dle kritéria vhodnosti pro daný druh a množství zboží (např. prostřednictvím pošty, autodoprava, apod.). Náklady dopravy zboží do místa odběru a náklady na zabalení nese vždy kupující.
 
Záruka
Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku za vady zboží, není-li dohodnuto jinak. Vzhledem k povaze zboží (živé rostliny, semena), lze uplatnit reklamaci jen do 7 dnů od převzetí zásilky. Na ostatní doplňkové zboží se vztahuje běžná záruční doba, jak je uvedena v platných zákonných předpisech. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objeví v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách. Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno. Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části způsobené běžným opotřebením.
 
Vady zboží, odpovědnost
Vady zboží způsobené jeho přepravou: Vykazuje-li obal zboží při jeho předání kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je transportní obal výrazně poškozen, je kupující povinen neprodleně dodavatele informovat o této skutečnosti. Na pozdější reklamce způsobené vinou přepravy se nebude brát zřetel.

Vady zjištěné při prvním použití, max. do 7 dnů ode dne převzetí: V případě zjištění těchto vad vymění dodavatel zboží za bezvadný kus vždy, pokud je patrné, že vadu nezpůsobil kupující; reklamace byla dodavateli předem nahlášena nejméně 24 hodin před okamžikem jejího uplatnění; dané zboží je běžně dostupné v distribuční síti (nebylo vyrobeno nebo speciálně upraveno na přání kupujícího).
 
Ostatní vady zboží: V případě jiných vad, a to jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo: buď na jeho opravu, není-li to účelné, pak na jeho výměnu nebo, není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z ceny zboží; jde-li o vadu neodstranitelnou, pro které nelze zboží užívat nebo odstranitelnou, opětovně se vyskytující, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; jde-li o vady neodstranitelné, ale zboží lze užívat, pak má kupující právo na výměnu zboží nebo slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro opravu zboží činí maximálně 30 dní. Dodavatel vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě, že kupující nepředá reklamované zboží k reklamaci osobně, nese odpovědnost za vady na něm způsobené jeho přepravou zpět dodavateli. Zboží takto (přepravou mechanicky) poškozené bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady. K přepravě reklamovaného zboží je kupující povinen použít výhradně originální obaly. Dodavatel doporučuje kupujícímu zboží přepravované z důvodů uvedených v předešlém odstavci pojistit.
 
Postup při reklamaci
Při uplatňování reklamace je kupující povinen dodržovat následující postup:
- telefonicky kontaktovat dodavatele nejpozději do 24 hodin po zjištění závady na telefon: +420603215739 s uvedením důvodů reklamace. Dodavatel na základě informací od zákazníka navrhne nejvhodnější řešení a doporučí další postup;
- oznámit reklamaci písemně na email: mr@masozravky.com s důrazem na detailní popis závady;
- po předchozím písemném souhlasu dodavatele zaslat zboží na adresu. (vždy jako pilný balík bez dobírky - v případě zaslání na dobírku toto zboží nebude převzato a ani nebudou hrazeny náklady na takto zaslané zboží).

Kupující je povinen předat zboží k reklamaci pouze v originálním obalu a bez prodlení. Dodavatel přijme k reklamaci i zboží, které není zabaleno v původním obalu, ale nenese odpovědnost za jeho poškození při přepravě.
 
Neoprávněná reklamace
Neoprávněnost reklamace doloží dodavatel kupujícímu písemným vyjádřením. Za zboží u kterého nelze uplatnit reklamaci považujeme zboží, které odumřelo nebo bylo poškozeno v důsledku nedokonalé péče jako třeba nedostatečnou zálivkou, absencí anebo přemírou osvětlení a neodborného zacházení. Dále pak není možné zboží reklamovat v případě odcizení, mechanického poškození klientem, třetí osobou nebo zvířaty. Záruka se také nevztahuje na zboží poškozené přírodními živly a látkami škodlivého charakteru.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do 48 hodin před avizovaným odesláním zboží. Vzhledem k charakteru zboží je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi zboží do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení je kupující povinen:
- zaslat dodavateli písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky a datem nákupu (pakliže zboží nebylo distribuováno), dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny, pakliže byla kupujícím předem uhrazena;
- v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, ale nesplňuje představy zákazníka, je nutné vzhledem k charakteru zboží kontaktovat telefonicky dodavatele, který doporučí další postup. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Po předchozí domluvě lze zaslat zboží zpět dodavateli doporučeně a pojištěné, na adresu: Ing. Kamil Pásek, Sokolovská 1331/49, 70800 Ostrava-Poruba; v opačném případě dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy. K odstoupení je nutné přiložit originál dokladu o koupi, pakliže byl vystaven. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel po převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po odečtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy nepovažuje za platně učiněné a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele, za manipulační poplatek ve výši 0,1% prodejní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých).
Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.
 
Platební podmínky
Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží nebo dobírkou při převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel může požadovat platbu předem.

Storno objednávky - Nevyzvednutí zásilky
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 400,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty za storno již odeslaného zboží), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.
 
Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Kamil Pásek vystupuje jako dodavatel, a to ode dne jejich vyhlášení. Kamil Pásek si vyhrazuje právo změny těchto VOP.

V Ostravě 1. 1. 2018